TAŞINMAZ MAL KİRALAMASI İHALESİ İLANI

TAŞINMAZ MAL KİRALAMASI İHALESİ İLANI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 04.10.2021
13
A+
A-
  1. İhale Konusu Taşınmazın Niteliği, Yeri ve Miktarı:

Müdürlüğümüze Bağlı KSBÜ. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Ana ve Ek Binalarının  Kantin ve Çay Ocağı Kiralama  Hizmetlerinin 24 Ay süreyle 2886 sayılı kanunun 45, maddesine göre açık teklif usulü ile İhale edilmesi işi

Bulunduğu YerTaşınmaz NoMahallesiPafta   /Ada /ParselKiralanacak   Kısım m²KiralamaSüresiYıllık   Tahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale   Gün ve Saati
Ana Bina Kantini ve Bahçe43010105670Evliya Çelebi Mahallesi80/12/627/113175 m² Kapalı Alan 30 m² Bahçe (105 m²)24 Ay 1.025.453,52-TL307.636,00 -TL15/10/2021 10:00
Ek Bina4301011000130 Ağustos Mahallesi89/1/511/273,50 m²
FTR Ek Binası—–DPÜ Merkez Yerleşkesi Tavşanlı Yolu Üzeri25.I.II/103/1106 m²
Vefa Ek Binası—–Vefa Mahallesi/3396/593,50 m²
  • Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Alipaşa Mah. Abdurahman KARAA Bulvarı Konak Rezidans İş Merkezi Daire:9’da bulunan Merkezi Satınalma biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi (TR11 0001200952700006000022) nolu hesabına 200,00-TL doküman bedeli yatırılarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  • İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:

Yukarıda nitelikleri belirtilen Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.madde gereğince Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

  • Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 1.025.453,52-TL TL (BirMilyonYirmiBeşBinDörtYüzElliÜçTürkLirasıElliİkiKuruş)’un % 30’u oranında geçici teminat miktarı 307.636,00 TL (ÜçYüzYediBinAltıYüzOtuzAltıTürkLirası)’dur. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf içerisinde idareye sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk Bankası Kütahya Şubesi (TR11 0001 2009 5270 0006 0000 22) IBAN numaralı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz olmak zorundadır.)

  • İhaleye Katılmak İçin Yeterlilik Kriterleri
  •  Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgâh adres beyanı, tüzel kişi ise tebligat adresi,

5.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) a- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                           b- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.3. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

                         1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.4.      1) Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi kimlik numarası,

                         2) Tüzel kişi ise, Şirketin ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri

5.5. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge.

5.6. İhale tarihinden en çok 1 (bir) ay önce alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı

5.7. Gerçek ve Tüzel kişi ihale tarihinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığını gösterir belge.

5.8. Gerçek ve Tüzel kişi ihale tarihinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait Vergi Dairesinden alınmış Vergi Borcu olmadığını gösterir belge.

5.9.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, (Halk bankası Kütahya Şubesi  (TR11 0001 2009 5270 0006 0000 22)  numaralı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

5.10.İsteklilerin Son 5 (beş) yıl içerisinde en az 500 yataklı sağlık tesislerinde kantin veya kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini ilgili makamlarca onaylanmış bir belge ile ibraz etmesi gerekmektedir. Söz konusu belge de hizmet verilen kamu kuruluşuna ait kira sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmadığına belgeyi  ihale dosyasında sunacaktır.

5.11. İsteklilerin ihale yasaklısı olup olmadığı ile ilgili; ihale komisyonu ihale saatinde teklif zarflarını açmadan sorgulama yapacak, yasaklı olan isteklilerin teklif dosyası açılmadan iade edilecektir.

5.12. Sözleşme imzalama aşamasında, idare yasaklı olup olmadığı sorgusu yapacak, isteklinin yasaklı olması durumuna sözleşme imzalanmayarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

5.13.İstekliler İhale tarihinden önce alınmış, İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, İSO 2200:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, İSO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi belgelerine sahip olmalı ve ihale dosyasında sunacaklardır.  

5.14.İstekliler kantin işletmeciliği alanında Ustalık belgesi ibraz etmesi gerekmektedir. Gerçek kişilerde isteklinin, tüzel kişilerde ise ortaklardan birinin anılan belgeye sahip olmalıdır.

5.15.Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiracıya aittir.

5.16.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Teklifler İhale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İhale teklif zarfının yapıştırılan yeri kapalı, imzalı ve kaşeli olacak, zarfın ön yüzünde, isteklinin adı-soyadı ile ticari unvanı, ihaleye yapan idarenin adı, ihalenin adı, ihale tarihi ve saati yazılı olacaktır.

İhale komisyonu, ihaleye ait teklif zarflarını açmadan, Usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Usulüne göre hazırlanmayan teklif zarfı olması durumunda zarfı açmadan istekliye iade ederek değerlendirmeye alınmaz.

İhtilafların çözümünde Yetkili Mahkeme Kütahya Mahkemeleridir.                         

                                                                                                                             e-imzalıdır.

Dr. Mehmet ERŞAN

    İl Sağlık Müdürü

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.