İLAN

İLAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 22.07.2022
7
A+
A-

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Konusu: Kiralama İhalesi
1.Mülkiyetleri / tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
2.Taşınmazların Kira Süreleri:
2.1.Listede 1 numaralı taşınmazın kira süresi -5+5- yıldır. (Detaylar şartnamede verilmiştir)
2.2.Listede 2 ve 3 numaralı taşınmazın kira süreleri -3- yıldır. (Detaylar şartnamede verilmiştir)
3.İhale sonucu belirlenecek olan kira bedelleri -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.
4.Kira Ödemeleri:
4.1.Kira bedelleri aylık kira bedeli olup her ayın son iş gününe kadar ödenecektir.
İhale Tarihi / Günü / Saati :28 Temmuz 2022 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer :Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

TAŞINMAZLAR
S. Taşınmaz Muhammen Geçici Teminat Ek Teminat İhale
N. Mevkii Bedel (KDV (TL) (TL) Saati
Hariç) (TL)
1 Cumhuriyet Mahallesi Aylık 5.000,00 9.000,00 15.000,00 15.00
Yunus Emre Caddesi
Üzeri 1471 Ada 1 Parsel
Haymeana Hanımlar
Lokali (3.059,01 m²)
2 Evliya Çelebi Mahallesi Aylık 3.000,00 3.240,00 9.000,00 15.02
Hasan Polatkan Caddesi
(Tapuda Okçu Mahallesi
252 Ada 4 Parsel) Devlet
Hatun Hanımlar Lokali (
1.550,07 m²)
3 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aylık1.250,00 1.350,00 3.750,00 15.04
Şehit Şekip Erdem Caddesi
Üzeri Yüzme Havuzu (Tapuda
Bölcek Mahallesi 4618 Ada
1 Parsel 3.965,36 m² )

5.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
5.1.İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, şartnamede yazılı olan hususlarda herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı)
5.2.İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat bedellerinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
5.3.Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 15 gün içinde alınmış borcu yoktur belgesi aslı,
5.4.İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
5.5.Yukarıda istenen evraklara ek olarak:
5.5.1.Gerçek kişiler için:
5.5.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
5.5.1.2.Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5.5.2.Tüzel kişiler için (Şirket, Dernek vb.):
5.5.2.1.Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)
5.5.2.2.Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri,
5.5.2.3.Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi, Dernekler için; Dernek tüzüğü ve karar defteri,
5.5.3.Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.
İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Follow by Email
Instagram