HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 24.11.2021
3
A+
A-

4 KISIM 5 KALEM MUHTELİF YİYECEK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                     :  2021/711903

1-İdarenin

a) Adresi                                         :   HAVA ER EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI ALAYUNT YOLU 1.KM 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası              :   2742716058 – 2742236173

c) Elektronik Posta Adresi                :   ihalekombskkutahya@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :   4 KISIM 5 KALEM MUHTELİF YİYECEK MALZEMESİ ALIMI 1.KISIM (HAZIR TATLI FIRIN SÜTLAÇ 75.000 ADET, SUPANGLE 75.000 ADET), 2.KISIM( AYRAN 350.000 ADET), 3.KISIM( YAŞ MAYA 6.000 KİLOGRAM), 4.KISIM ( SÜT 80.000 KİLOGRAM) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                  :   Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Genel Malzeme Komutanlığı Yiyecek Depoları / Kütahya

c) Teslim tarihi                                 :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Süt 8 (Sekiz) Taksit halinde (Şubat-Mart-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 2022 tarihlerinde ), Ayran Maya, Supangle, Fırın Sütlaç 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında haftalık ihtiyaçlar nispetinde teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   İhale Komisyon Başkanlığı Saray Mahallesi Hükümet Caddesi Kızılay Sokak No:28/1 Merkez Komutanlığı yanı Merkez/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati                              :   16.12.2021 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı Saray Mahallesi Hükümet Caddesi Kızılay Sokak No:28/1 Merkez Komutanlığı yanı Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Follow by Email
Instagram