Yayınlanma Tarihi: 30 Kasım 2023 - 00:00 | Düzenleme Tarihi: 30 Kasım 2023 - 10:29

Kantin – Çay Ocağı Kiralama İşi İhale İlanı

     T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi

  1. İhale Konusu Taşınmazın Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Kantin ve Çay Ocağı Kiralama  Hizmetinin 01.01.2024-31.12.2025 tarihleri arası (24 ay süreyle) 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile İhale edilmesi işi.

 

 Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi  Kantin – Çay Ocağı Kiralama İşi İhale İlanı
Taşınmaz   no Mahallesi Pafta   /Ada /Parsel Kiralanacak   Kısım m² Yüzölçümü Kullanım   Amacı Kiralama   Süresi Yıllık   Tahmini Bedeli (TL) Geçici   Teminat (TL) İhale   Gün ve Saati
43010105674 Yoncalı J23-B-02-B-2-D- / 340 / 39 60 m2 27.302,90 m2 Çay Ocağı ve Kantin  24 ay  68.464,80 TL 4.500,00 TL 12/12/2023
10:00

 

  1. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Yoncalı Mah. Kütahya Cad. No:29 adresinde Satınalma biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve Hastanemizin T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi TR81 0001 2009 5270 0006 0000 23 nolu hesabına 150,00-TL doküman bedeli yatırılarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  1. İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:

Yukarıda nitelikleri belirtilen ihale 12.12.2023 tarihinde saat:10:00’da,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.madde gereğince Açık Teklif Usulü ile Yoncalı Mah. Kütahya Cad. No:29 adresinde, Hastanemiz toplantı salonunda yapılacaktır.

  1. Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli 68.464,80 TL, geçici teminat miktarı en az 4.500,00 TL’dir. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf içerisinde idareye sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk Bankası Kütahya Şubesi TR81 0001 2009 5270 0006 0000 23 IBAN numaralı Hastanemiz hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun  geçici, süresiz olmak zorundadır.)

  1. İhaleye Katılmak İçin Yeterlilik Kriterleri

 

5.1 Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgâh adres beyanı, tüzel kişi ise tebligat adresi,

5.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) a- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.3. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.4.      1) Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi kimlik numarası,
2) Tüzel kişi ise, Şirketin ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri
5.5. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge.
5.6. İhale tarihinden en çok 1 (bir) ay önce alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı
5.7. Gerçek ve Tüzel kişi ihale tarihinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığını gösterir belge.
5.8. Gerçek ve Tüzel kişi ihale tarihinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait Vergi Dairesinden alınmış Vergi Borcu olmadığını gösterir belge.
5.9.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, (Halk bankası Kütahya Şubesi TR81 0001 2009 5270 0006 0000 23 numaralı Hastanemiz hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
5.10. İsteklilerin ihale yasaklısı olup olmadığı ile ilgili; ihale komisyonu ihale saatinde teklif zarflarını açmadan sorgulama yapacak, yasaklı olan isteklilerin teklif dosyası açılmadan iade edilecektir.
5.11. Sözleşme imzalama aşamasında, idare yasaklı olup olmadığı sorgusu yapacak, isteklinin yasaklı olması durumuna sözleşme imzalanmayarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
5.12. İstekliler kantin işletmeciliği alanında Ustalık veya kalfalık belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Gerçek kişilerde isteklinin, tüzel kişilerde ise ortaklardan birinin anılan belgelerden birine sahip olmalıdır.
5.13. Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiracıya aittir.
5.16. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Teklifler İhale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İhale teklif zarfının yapıştırılan yeri kapalı, imzalı ve kaşeli olacak, zarfın ön yüzünde, isteklinin adı-soyadı ile ticari unvanı, ihaleye yapan idarenin adı, ihalenin adı, ihale tarihi ve saati yazılı olacaktır.
İhale komisyonu, ihaleye ait teklif zarflarını açmadan, Usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Usulüne göre hazırlanmayan teklif zarfı olması durumunda zarfı açmadan istekliye iade ederek değerlendirmeye alınmaz.İhtilafların çözümünde Yetkili Mahkeme Kütahya Mahkemeleridir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01940747

Giriş Yap

Kütahya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!