Yayınlanma Tarihi: 8 Kasım 2023 - 00:00 | Düzenleme Tarihi: 7 Kasım 2023 - 13:57

Akaryakıt Alınacaktır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DOMANİÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

80000 (SeksenBin) Litre Motorin (Diğer) ve 2000(İkiBin) Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1241994

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DOMANİÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

HISAR MAHALLESI OSMANGAZİ CADDESI NO:4 43850 DOMANİÇ/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2746613402 – 2746613404

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

80000 (SeksenBin) Litre Motorin (Diğer) ve 2000(İkiBin) Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

80.000(SeksenBin) Litre Motorin (Diğer) ve 2.000(İkiBin) Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenicinin akaryakıt bayii satış istasyonundan Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne ait İş Makinelerine, Arazözlere ve Hizmet Vasıtalarına günlük ihtiyaç duyulan miktarlarda 7 gün 24 saat peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülmeyen orman yangını zuhur etmesi durumunda ve idarenin talebi halinde yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan arazöz, iş makineleri ve hizmet vasıtalarına akaryakıt sevkiyatı yükleniciye ait sayaçlı akaryakıt tankerleri ile kendi akaryakıt istasyonundaki o günkü pompa fiyatından yangın mahalline idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır. Akaryakıt istasyonu orman işletmesine 10 km den daha uzak olmamalıdır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadar akaryakıt ihtiyaca göre 7 gün 24 saat peyder pey teslim edilmeye başlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.12.2023 – 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak EPDK’dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan “Dağıtıcı Lisansı)  İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan “Bayii Lisansı (İstasyonlu)” belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi. Bu şartnameye göre ihale edilerek satın alınacak akaryakıt; Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen özelliklere, TSE ve K-Q TSE-İSO-EN 9000 standartlarına uygun olacaktır. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Bu şartnameye göre ihale edilerek satın alınacak akaryakıt; Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen özelliklere, TSE ve K-Q TSE-İSO-EN 9000 standartlarına uygun olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01925563

Giriş Yap

Kütahya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!