Anasayfa / EKONOMİ / EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLAR DİKKAT

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLAR DİKKAT

Son zamanlarda internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden ürün satanların sayısının belirgin bir artış gösterdiği belirtilerek, bu artış üzerine 7256 sayılı Kanunla, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu esnaf muaflığını düzenleyen 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent ekleyerek düzenlemeye gidildiği, böylelikle evlerinde bir şeyler üretip internet üzerinden satış yapanların muaflıktan yararlanma şartlarına ilişkin sınırlar çizildiği ifade edildi.

Balls of yarn

Mezkur kanun bendinde özetle; ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların esnaf muaflığından faydalanabilme imkanı getildiği, bu muaflığa ilişkin detaylara da 314 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ taslağında yer verildiği belirtilerek, detayları hakkında şu ifadelere yer verildi:

ESNAF MUAFLIĞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar bu muaflıktan faydalanabilecektir.

MUAFLIKTAN FAYDALANMA ŞARTLARI

Esnaf muafiyet belgesi alınması, (İkametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak alınmalı, söz konusu belgenin geçerlilik süresi üç yıl olup süresi bittiğinde yenilenmesi gerekmektedir.) Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açtırılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

MUAFİYETTEN FAYDALANANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgeleri 5 yıl boyunca saklamaları zorunludur.

MUAFİYET ŞARTLARINI SAĞLAMADIĞI TESPİT EDİLENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Geçerli “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” olmadığı, Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılmadığı, elde edilen hasılatının tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı, evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alınan malların satışının yapıldığının tespit edilmesi ve öngörülen diğer şartların ihlali halinde ilgili takvim yılından başından itibaren esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. Esnaf muaflığından faydalanmaktayken bentte öngörülen şartları ihlal ettiği tespit edilenler muafiyet hükmünden faydalanamayacağından, bunlara verilen belge, ilgili takvim yılının başından itibaren veya belge daha sonraki bir tarihte verilmişse bu tarihten geçerli olmak üzere iptal edilecektir. Belirlenen hasılat limitinin aşılması durumunda ise (2021 takvim yılı için 240.000,00 TL) “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” izleyen takvim yılı başından itibaren iptal edilecektir.

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Mezkur Kanuna eklenen bentle bankalara da bir takım yükümlülük getirilmiştir. Daha öncede bahsedildiği üzere esnaf muaflık belgesine haiz olanlar Türkiye’de kurulu bankalardan birisine başvurarak ticari hesap açmaları gerekmektedir. Açılacak ticari hesaptan anlaşılması gereken, münhasıran esnaf muaflığı kapsamında internetten satışı yapılan ürünlere ilişkin satış bedellerinin tahsil edileceği ve tahsil edilen bu tutarların tevkifat matrahı olarak kabul edileceği bir hesaptır. Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, GVK 98. ve 119’uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir. Böylelikle esnaf muaflığından faydalanan mükellefler için yapılan kesinti nihai vergilendirme olacak, söz konusu kesintiler için ayrıca bir beyanname vermelerine gerek kalmamıştır. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından yararlanan kişilerin (kendisi hariç) bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak uygulanacaktır. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. (İndirimli tevkifat oranından faydalanmak isteyenler, faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını, sosyal güvenlik kurumundan alınan tevsik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları bankalara bildireceklerdir. Çalıştırılan işçinin, işten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir.) Elde edilen hasılat tutarı üzerinden Gelir Vergisi tevkifatı bankalar tarafından yapılacağından dolayı bu bent kapsamında bulunanlardan mal alımı yapanlar tarafından ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü olanlarca Gelir Vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

ESNAF MUAFLIĞI BELGESİNE HAİZ OLANLARDAN MAL ALAN MÜKELLEFLER

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, esnaf muaflığı belgesine haiz olanlardan yapılan mal alımlarının tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi veya münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda etraflıca açıklandığı üzere ürettiği ürünleri internet ortamında satanlara ilişkin GVK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasına yeni bir bent eklenmiş, bu bende ilişkinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından taslak tebliğ yayınlanmıştır.” Tebliğin henüz taslak aşamasında olduğu hatırlatılarak, ilerleyen zamanlarda resmi olarak yayınlandığında daha detaylı değerlendirileceği ifade edildi.

Kaynak: http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/serkantasdogen/002/

Bu habere de bakabilirsiniz

TÜRKİYE UZAY AJANSI SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alacak. Basın İlan Kurumu (BİK) …