Anasayfa / GÜNDEM / Gündem / “DPÜ TARTIŞILMAZ BİR DEĞERDİR”

“DPÜ TARTIŞILMAZ BİR DEĞERDİR”

Dumlupınar Üniversitesi tarafından ‘dış paydaş analizi’ yapıldı. Önceki yıllarda uygulanan “odak grup görüşmesi” tekniği yerine Kalite Danışma Kurulu’nda temsil edilen; KUTSO, İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, TKDK İl Koordinatörlüğü, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü, SMMM Odası, İl Müftülüğü, Eti Maden Emet Bor İşletmesi gibi kurumların yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Bu amaçla, dört ana başlıkta, açık uçlu toplam 11 soru ilgili kesimlere yöneltilerek kurumların Dumlupınar Üniversitesi’nden memnuniyet düzeyleri ve beklentileri analiz edilmeye çalışıldı.

Dumlupınar Üniversitesi’nin ‘Kalite Değerlendirme Raporu’na ilişkin gerçekleştirdiği ‘Dış Paydaş Memnuniyet ve Beklenti Analizi’ uygulaması kapsamında; KUTSO, İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, TKDK İl Koordinatörlüğü, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü, SMMM Odası, İl Müftülüğü, Eti Maden Emet Bor İşletmesi gibi kurumlarla yüz yüze görüşülerek 11 ana başlıkta şu sorular soruldu:

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektör işletmeleri ile olan ilişkileri,
 • İl / bölge ekonomisi üzerindeki etkileri,
 • İlin ve bölgenin imajına yaptığı katkılar,
 • Düzenlediği sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile çeşitli kesimlere yönelik kurs ve sertifika programlarının şehre kattığı zenginlikler,
 • Kampus ve sosyal olanaklarının yeterliliği ve bunların dış paydaşlar ile paylaşımı,
 • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen hayır işleri, gönüllü çalışmalar gibi organizasyonlara verdiği destekler,
 • Yürüttüğü politika ve strateji çalışmaları,
 • Toplumu ilgilendiren konularda kamuoyunu ne derece aydınlattığı ve dış paydaşlara verdiği güven duygusu,
 • Fırsat eşitliği, tarafsızlık ve şeffaflık gibi konulardaki hassasiyeti,
 • Çevreye olan duyarlılığı,
 • Her başvurulduğunda, ilgili muhataba ulaşılabilme durumu ve sorunun ne kadar sürede cevaplandırıldığı, memnuniyet ve beklentiler.

Kalite Danışma Kurulu’nda temsil edilen kurumların, kendilerine yöneltilen sorulara ilişkin görüş ve değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

“DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TARTIŞILMAZ BİR DEĞERDİR”

 1. Dumlupınar Üniversitesi’nin il/ilçeler ve bölgeye olan katkıları, dış paydaşlarla olan ilişki, iletişim ve etkileşimi ile ilgili; “Dumlupınar Üniversitesi’nin il/ilçeler ve bölgeye ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda ne gibi katkılar sağladığını düşünüyorsunuz?” sorusuna;

“Dumlupınar Üniversitesi tartışılmaz bir değerdir ve Türkiye’nin farklı yörelerinden gelen öğrenciler sayesinde ilin kültürel çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Üniversite öğrencileri ve çalışanları konut, gıda ve hizmet sektörleri başta olmak üzere ekonomik anlamda da il geneline katkıda bulunmaktadır. Ancak, öğrencilere sadece ekonomiye sağladıkları katkı özelinde yaklaşılması yerine, eğitim öncelikleri ön plana alınmalı, öğrencilerin ekonomiye doğrudan katkılarının yanısıra dolaylı katkıları da arttırılmalıdır.

“KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER

ŞEHİR MERKEZİNDE DÜZENLENEREK HALKLA BÜTÜNLEŞİLMELİ”

Üniversite bünyesinde düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler arzu edilen düzeyde değildir. Bazı etkinlikler şehir merkezinde düzenlenerek halkla bütünleşilmeli, etkinlikler yerel basın, sosyal medya hesapları, reklam panoları ve el broşürleri aracılığıyla kamu kurum/kuruluşları, STK’lar ve halka duyurulmalıdır. Bu kapsamda, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerinde, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak alternatif aktivitelerin ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenmesi de önemlidir. Ayrıca, il genelinde gerçekleştirilecek arama konferansları ile temel sorunlar tespit edilmeli, hangi kurum/kuruluşun ne tür sorumluluklar üstlenmesi gerektiği belirlenmeli ve ilgili kesimlerin üzerine düşen görevi yapması sağlanmalıdır.” Yanıtı verildi.

“KURUMSAL İLİŞKİLERİN ZAYIF OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR”

“Üniversite’nin diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektör işletmeleri ile olan ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?” Sorusuna ise; “Kimi fakülteler bazında bazı kurumlarla yakın ilişkiler kurulduğu, ancak bunun dışındaki ilişkilerin genellikle şahıslar özelinde ikili diyaloglarla yürütüldüğü, kurumsal anlamda ilişkilerin zayıf olduğu, hatta bazı kurumlarla hiçbir şekilde iletişime geçilmediği görülmektedir. kurumlarla ilişkilerin ilerletilmesine yönelik olarak, il genelinde sık aralıklarla sonuç odaklı toplantılar gerçekleştirilmeli ve fakülte ve/veya bölümlerin ilgili sektörlerle olan iletişimleri güçlendirilmelidir.

“ŞEHİR VE ÜNİVERSİTE İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA BİR MANİFESTO HAZIRLAMALIDIR”

Özel veya kamu kurum ve kuruluşların proje desteği almak veya fikir alışverişinde bulunmak istediklerinde nereye başvuracakları konusunda üniversite bünyesinde bir yönlendirme ve danışma birimi oluşturulmalıdır. Bazı kurumların ilgili komisyonlarında üniversitede görev yapan öğretim üyelerinden yardım alınmakla birlikte, bu ilişkiler daha da geliştirilmelidir. Halk, STK’lar, üniversite, yerel yönetim birimleri, siyasi partiler ve yerel basın bir araya gelerek, şehir ve üniversite için neler yapılması gerektiği konusunda bir manifesto hazırlamalıdır.” Cevabı verildi.

“ŞEHİR İLE ÜNİVERSİTE ARASINDA BİR KOPUKLUK DİKKATİ ÇEKMEKTEDİR”

Üniversite’nin dış çevre ile olan iletişim ve etkileşim düzeyi hakkında ne düşünüldüğü sorusuna şu şekilde cevap verildi:  “Üniversitenin dış çevre ile olan ilişkilerinin henüz istenilen düzeyde olmadığı, ancak bu durumun sadece üniversiteden değil diğer kurum ve kuruluşlardan da kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, bazı kurumların Kalite Danışma Kurulu faaliyetleri kapsamında iletişim eksikliğinin giderilmesine yönelik çalışmaları bulunmaktadır.Şehir ile üniversite arasında bir kopukluk dikkati çekmektedir. Mezuniyet törenleri başta olmak üzere bazı törenler şehir merkezinde düzenlenerek, özellikle şehir ile bütünleşme sağlanmalıdır.

“WEB SİTE OLDUKÇA BAŞARILIDIR”

Üniversitenin web sitesi oldukça başarılıdır, ancak farklı sosyal medya hesapları oluşturularak aktif bir şekilde kullanılması, dış çevre ile olan iletişim ve etkileşimin arttırılması bağlamında önemlidir.

“DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MİLLİ MÜCADELEYİ ÇAĞRIŞTIRMAKTA”

 • “Dumlupınar Üniversitesi’nin Dış Paydaşların Gözündeki İmajı” ile ilgili; “Dumlupınar Üniversitesi ismi sizde ne çağrıştırıyor?” sorusuna, “Tarihi, kültürü ve milli mücadeleyi çağrıştırmakta ve çoğu üniversitenin aksine isminden nerede olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Ancak, Meslek Yüksekokulu ağırlıklı ve başarı düzeyi düşük öğrenci profilinin tercih ettiği bir üniversite çağrışımı yapmaktadır. Diğer üniversitelerden farklı yenilikçi uygulamalar ile bilinirliğini artırmaya çalışmalıdır.” Yanıtı verildi.

“MİMARİ YAPI VE KAMPÜS ALANI OLARAK ÇOK İYİ BİR DURUMDA”

Dumlupınar Üniversitesinin olması gereken yerde olup olmadığı ile ilgili sorulan soruya ise, “Dumlupınar Üniversitesi mimari yapı ve kampüs alanı olarak çok iyi bir durumda olmakla birlikte, akademik anlamda geliştirilmesi gerekir. Bu amaçla, akademik kadrolar güçlendirilerek, bilimsel yayın ve çalışmalar ile araştırma projeleri artırılarak tercih edilme oranı yüksek bir üniversite konumuna getirilmelidir. Üniversite, bölgedeki kaynakları verimli şekilde kullanmalı ve belirlenen öncelikli alanlarda yapacağı yeniliklerle bilinilirlik düzeyini artırmalıdır. Ayrıca, öğrencilerin mezuniyet sonrası işe yerleşme oranı açısından da daha üst sıralarda yer almasını sağlayıcı politikalar geliştirilmelidir.” Cevabı verildi.

“ÜNİVERSİTE KENDİNİ YETERİ KADAR TANITAMAMAKTADIR”

Dumlupınar Üniversitesi’nin kendini ne kadar tanıtabildiği sorusunun sorulması üzerine verilen cevap şu şekilde oluştu: “Üniversite yönetiminin vizyonu doğru olup, bu vizyon uzun vadede devam ettirilmelidir. Ancak, Üniversite kendini yeteri kadar tanıtamamaktadır. Bu konuda yerel medya, sosyal medya ve reklam panolarında daha çok yer alması sağlanmalıdır.

“ÖĞRENCİLERİN ŞEHRİ TANIMALARI KONUSUNDA ORYANTASYON PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR”

Üniversite bünyesinde bulunan İleri Teknoloji Merkezi yeteri kadar tanınmamaktadır. Bu merkezin özel sektör ile olan etkileşimi artırılmalıdır. Öğrenci sayısının şehir nüfusuna oranı oldukça yüksek olup, öğrencilerin şehri tanımaları konusunda oryantasyon programları gerçekleştirilmelidir.”

“DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞEHRİN İMAJINA, MİMARİSİNE VE KALİTESİNE KATKI SAĞLIYOR”

“Dumlupınar Üniversitesi şehrin imajına ne ölçüde katkıda bulunuyor?” sorusuna, “Dumlupınar Üniversitesi şehrin imajına, mimarisine ve kalitesine katkı sağlamaktadır. Diğer üniversitelerden farklı olarak, hayata geçireceği yenilikler ile şehrin imajına olan katkısını daha da artırabilir.  Bu doğrultuda, üniversitedeki mimari yapılanmanın şehir merkezinde de uygulanmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır. Merkez kampüsteki mimari yapılanmanın ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokulu kampüslerine yaygınlaştırılması da imaj anlamında önemli faydalar sağlayabilir.” Cevabı verildi.

“İLETİŞİM GÜÇLENDİRİLEREK TÜM KURUM VE KURULUŞLARIN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI SAĞLANMALIDIR”

“Kurumların Üniversite’den Olan Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri” ile ilgili; “Dumlupınar Üniversitesi’nden olan beklentileriniz hakkında bilgi veriniz. Üniversite, kurumların beklentilerini ne ölçüde karşılayabiliyor?” sorusu soruldu. Bunun üzerine kurumlardan gelen cevap şu şekilde oldu: “Gerek Kalite Danışma Kurulu gerekse il genelinde yapılacak toplantılarla sonuç odaklı çalışmalar hayata geçirilmeli, iletişim güçlendirilerek tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşeni yapması sağlanmalıdır. Kütahya’nın değerlerine sahip çıkılması konusunda üniversitenin de sorumlulukları bulunmaktadır. Üniversite, bölgedeki kaynakları verimli şekilde kullanmalı, birkaç alanda uzmanlaşmalı ve belirlenen öncelikli alanlarda (örneğin bor gibi) yenilikler ortaya koymalıdır.Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak ise akademik takvime üçüncü bir yarıyıl getirilerek, öğrencilerin organize sanayi bölgelerinde (OSB) iş başında eğitim almaları sağlanmalıdır.”

“DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NDEN GENEL MEMNUNİYET DÜZEYİ GENEL OLARAK ORTA DÜZEYDEDİR”

“Dumlupınar Üniversitesi’nden genel memnuniyet düzeyinizi belirtiniz?” sorusunun cevabı olarak ise;  Kütahya’nın çini ve el sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesine yönelik tüm faaliyetlerde Dumlupınar Üniversitesi’nin önemli destekleri olmuştur. Üniversite web sayfasında kurum personeli ve öğrenciler için kullanılabilecek menüler bulunurken, bu sayfaya kurumların üniversitenin hangi imkânlarından faydalanabileceklerini gösteren menüler de eklenmelidir. Dumlupınar Üniversitesi’nden genel memnuniyet düzeyi genel olarak orta düzeydedir. Üniversite birimleri arasında çok fazla bürokrasi olması ve iş tanımlarının tam anlamıyla belirlenmemiş olması, kimi zaman yanlış yönlendirmelere neden olup memnuniyet düzeyini olumsuz etkilerken, özellikle Kalite Danışma Kurulu toplantılarında Üniversite yönetiminin yaklaşımları olumlu etkiler yaratmıştır.

“ÜNİVERSİTE, SANAYİDE UYGULANABİLİRLİĞİ OLAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMELİDİR”

Dumlupınar Üniversitesi ve Dış Paydaş Olası Katkıları: konu başlığı altındaki; Dumlupınar Üniversitesi sizin (temsil ettiğiniz kurum, STK…) için neler yapabilir?” sorusu üzerine kurumlardan şu cevap geldi: Üniversite bir “Beyaz Kitap”a sahip olmalı ve tüm çalışanlara ait iş tanımları bu kitapta yer almalıdır. Özel/kamu kurum ve kuruluşlardaki personel ve üyelerin lisansüstü çalışmalar yapabilmeleri için özel programlar oluşturmalı, yaptığı ve yapacağı faaliyetler hakkında kurumları periyodik olarak bilgilendirmeli, kariyer günleri düzenleyerek kurumların bu gibi etkinliklere katılımını teşvik etmelidir. Akademik takvimde üçüncü bir yarıyıl daha olmalı ve bu yarıyılda öğrencilerin iş yerlerinde staj/iş başında eğitim yapmaları sağlanmalıdır.Dumlupınar Üniversitesi, üniversite-sanayi-kamu işbirliğinde daha fazla yer alarak, daha çok projede yer alabilir. Özellikle Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile proje bazlı işbirliği içerisinde olması gerekir. Örneğin, UNESCO’nun yürütücü ayağının ZEKA olması nedeniyle, el sanatları ve çini gibi alanlarda organizasyonlar gerçekleştirilirken ajansla birlikte hareket edilmelidir.Üniversite, sanayide uygulanabilirliği olan bilimsel çalışmalara ağırlık vermelidir. Bu kapsamda, Emet Bor işletmesi tarafından sağlanacak finansal destekle, Teknokent üzerinden Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Kimya Bölümü ile Ar-Ge bazlı ortak çalışmalar yapılabilir. Ayrıca, çevre ve maden sahalarıyla ilgili araştırmalar yapılmalı, özelikle bor ile ilgili sempozyumlar düzenlenerek, bu tip organizasyonlara katılım desteklenmelidir. KOSGEB destekleri ve işleyişi hakkında da üniversite öğretim üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirlikleri tesis edilmelidir.İl Müftülüğü tarafından yürütülen Aile Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) projesi kapsamında yapılacak faaliyetlerde İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanlarının yer almasının, projenin amacına ulaşmasında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Huzur evi ziyaretleri, şehit cenazeleri gibi toplumsal ve vicdani açıdan önemli konularda da öğrenci ve öğrenci temsilcilerinin katılımı sağlanmalıdır.”

“HEMEN TÜM KURUMLAR ÖĞRENCİLERİN STAJYER OLARAK ALINABİLECEĞİNİ İFADE ETMEKTEDİR”

“Temsil ettiğiniz kurum Dumlupınar Üniversitesi için neler yapabilir?” sorusuna karşılık verilen cevapta ise, “Dış paydaş kapsamında görüşülen kurumlar genel olarak üniversiteden gelebilecek talepleri karşılamaya hazır olduklarını belirtilmektedir. Ar-Ge kapsamında yapılması düşünülen projelerde ve çalışmalarda gerekli desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olunacağı, üniversitenin talep etmesi halinde kurum olarak eğitimler düzenlenebileceği, sanayi ile üniversite işbirliğinin gerçekleştirilmesi adına yardımcı olabilecekleri, üniversite tarafından düzenlenecek kariyer günlerine de kurum olarak iştirak edebilecekleri ifade edilmektedir. Hemen tüm kurumlar öğrencilerin stajyer olarak alınabileceğini ifade etmektedir. Özellikle Emet Bor işletmesinin, yapılacak çalışmanın niteliğine bağlı olarak yıllık 2-3 milyon TL proje desteği verebileceği, laboratuvar imkânlarını kullandırabileceği, öğrencilere staj olanağı sunabileceği, staj yapacak öğrencilere konaklama, ulaşım (Emet-Tavşanlı) ve beslenme konularında yardımcı olabileceği ifade edilmektedir.”

Bu habere de bakabilirsiniz

“KÜTAHYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ” İSMET ÖZOTRAÇ: “ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNE ÇOCUKLARINIZI GÖNDERMENİZİ RİCA EDİYORUZ”

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç Başkanlığında, KUTSO toplantı salonunda …