Anasayfa / RESMİ İLANLAR / HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Ot Satışı (45.607,50 KG) işi 3212 sayılı Kanun ve MSY 310-6 (B) Yönerge hükümlerine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 1. İdarenin

a)Adresi: Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ALAYUNT YOLU KM 43100 Merkez/KÜTAHYA

b)Telefon ve faks numarası: 0 274 271 6070 – 0 274 223 6173

c)Elektronik posta adresi: —

 1. İhalesi Konusu satış işinin

a)Niteliği, Türü ve Miktarı: Biçilebilir Hazır Ot 45.607,50 KG (Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)

b)Yapılacağı Yer: Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Sorumluluk Sahasında Bulunan Biçilebilir Hazır Ot.

c)İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 165 (YüzAltmışBeş) Takvim Günüdür.

 1. İhalenin

a)Yapılacağı Yer: Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Ali Paşa Mahallesi Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2) KÜTAHYA

b)Tarihi ve Saati: 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 14:00

 1. İhaleye Katılamayacak Olanlar, Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

4.1.1. MSY 310-6 (B) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Mal ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Hibe ve Devir İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacak ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.

4.1.2. Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve avlat edinenler,

4.1.3. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,

4.1.4. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,

4.1.5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

4.1.6. Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,

4.1.7. İlgili mercilerle hileli iflas ettiğine karar verilenler.

4.2. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

4.2.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.2.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi olarak birim fiyat mektubundaki bilgiler esas alınacaktır.

4.2.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

4.2.3.1. a.)Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir. Belge, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış.

b.) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.2.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.2.4.1. a.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü,

b.) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.2.4.2 İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

4.2.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubunun verilmesi.

4.2.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.

4.2.8. İdari şartnamenin 9’uncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.2.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1 maddesinin (a), (b) ve (c) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 1. İhale Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 (On) Türk Lirası karşılığı Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Ali Paşa Mahallesi Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2) KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.

7.1.2. İhale teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (Ali Paşa Mahallesi Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2) KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İşin tahmin edilen bedeli üzerinden %3’ünden az olmamak üzere (en az 277,75.-TL.) kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Bu ihalede verilecek malın Biçilebilir Hazır Ot (45.607,50 KG.) (TAHMİN EDİLEN BEDELİ 9.258,32.-TL)dir.
 5. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

Bu habere de bakabilirsiniz

KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA VE GÜMÜŞDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ YOL ŞEBEKE PLANI YAPIMI İŞİ YOL ŞEBEKE PLANI YAPIMI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Kütahya ve Gümüşdağ Orman İşletme Şeflikleri Yol Şebeke Planı Yapımı işi hizmet …