Anasayfa / RESMİ İLANLAR / İhale İlanı YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale İlanı YOL YAPTIRILACAKTIR

145 (Kütahya) Şube Şefliği Asfalt Plent Şantiyesine 0-19 mm (3/4”)Lik Bakım Malzemesi ile Tuz Agregası Temini, Nakli ve Figüresi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  145 (Kütahya) Şube Şefliği Asfalt Plent Şantiyesine 0-19 mm (3/4”)Lik Bakım Malzemesi ile Tuz Agregası Temini, Nakli ve Figüresi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası:2018/954971-İdarenina) Adresi :152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330  DUAÇINARI YILDIRIM/BURSAb) Telefon ve faks numarası :2242816000 – 2243607024c) Elektronik Posta Adresi :bol14-2@kgm.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi 2-İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı :12.000 m3 Temel Malzemesi ile 2.000 m3 Tuz Karışım Agregası Temini, Nakli ve Figüresi Yapım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer :145. (Kütahya) Şube Şefliği Asfalt Plent Şantiyesic) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer :152 Evler Mah. Ankara Yolu Caddesi No: 286  Duaçınarı-Yıldırım/BURSAb) Tarihi ve saati :29.03.2018 – 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nin ekinde yer alan (Ek-1) “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde” belirtilen;(A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)1. Otoyollar 2. Devlet, İl ve Köy Yolları 3. Cadde ve Sokak Yapım İşleri4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliği5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.A.1. Teklif fiyatı puanlaması          “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;           TP: Teklif puanı,           TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,           TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
SIRA NO İŞ KALEMİ / MİNİMUM MAKSİMUM PUAN İŞ GRUBU TEKLİF ORANI TEKLİF ORANI NO. (%) (%)1 ÖZEL-2 62 95 412 TUZ-AGR. 13 20 9  TOPLAM 50 A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.A.3. Toplam puanToplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeliFiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.Bu formülde;FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifEkonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 460 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Kamu İhale Genel Tebliğinin “Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 45.maddesinin; 45.1.1.2. alt bendi gereğince, Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N= 1,00 olarak uygulanması, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.
21.03.2018 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ, PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ- PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL ALIMI alımı 4734 …