Anasayfa / RESMİ İLANLAR / ihale ilanı ACİL YARDIM AMBULANSI SATIN ALINACAKTIR

ihale ilanı ACİL YARDIM AMBULANSI SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIKACİL YARDIM AMBULANSI ALIMI (2 ADET) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2018/906061-İdarenina) Adresi :SARAY MAH. FATIH SULTAN MEHMET BULVARI  40 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYAb) Telefon ve faks numarası :2742236338 – 2742236183c) Elektronik Posta Adresi :kutahya@saglik.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı :ACİL YARDIM AMBULANSI ALIMI (2 ADET) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri :Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüc) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde Ambulans Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.3- İhalenina) Yapılacağı yer :Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü -Saray Mah. F.S.M. Bul. No:40  Merkez /KÜTAHYAb) Tarihi ve saati :28.03.2018 – 10:304. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.4.3.2.4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:1. Ulusal veya uluslararası standart kuruluşları tarafından alınmış EN 1789 Standardı son versiyonu uygunluk belgesi ve EK-C formu ile uygunluk belgesine esas test raporları 2. Ön ve arka uyarı lambalarının ECE R 65 standardına uygunluk belgesi , 3. Arka kabin koltukları , sedye platformu , ana  sedye , defibrilatör , transport ventilatörü , portatif aspiratör ve infüzyon cihazlarının EN 1789 standardına uygun olduğuna dair test raporları , 4. Sedye platformu ,  ana sedye ve hasta kabini koltuklarının EN 1789 standardında belirtilen 10 G çarpma testi sertifikası , 5. Ana sedye EN 1865 standart belgesi,6. Araç telsizine ait TS EN 300086 ve EN 300113 uluslararası standartlarına uygun olduğunu gösteren belge ,7. Kabin içi yan duvarları ve tavan kaplaması için kullanılan ABS veya Kompozit malzemeye ait test belgesi4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:Ana sedye platformu , ana sedye , kombinasyon sedye , faraş sedye , vakum sedye , oksijen sistemi , portatif vakum aspiratörü , sabit ve portatif tansiyon aleti , atel seti , boyunluk seti , sırt tahtası , canlandırma ünitesi ,defibrilatör ,transport ventilatör , glukozmetre , diagnostik set , KED kurtarma yeleği , traksiyon atel seti ,volümetrik infüzyon pompası , temel tıbbi malzeme çantası , yanık seti ,pelvis sabitleme kemeri  ve acil doğum setine ait TİTUBB ve/veya ÜTS belgeleri verilecektir. TİTUBB  ve/veya ÜTS kayıt zorunluluğu bulunmayan cihazlar için muaf olduğuna dair beyan verilecektir.4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:1. Aracın teknik özelliklerine ait bilgileri içeren orjinal tanıtım katoloğu , broşürü ,2.Araç ana donanım iletişim sistemleri ve araç içi tıbbi cihaz ve demirbaşlara ait üretici veya Türkiye distribitörü tarafından teklif sahibine hitaben , Bakanlığa teklif ettiği cihaz(lar) için (Her cihazın marka model ve menşei belirtilerek okunabilir kaşeli ve antetli kağıda ) verilmiş adres ve telefonları belirtilen yetkili servis listesi ile donanımlara ait marka , tip ve menşei ayrıca bir liste halinde verilecektir.3.Araç ana donanım iletişim sistemleri ve araç içi tıbbi cihaz ve demirbaşlara ait teknik özelliklerinin görülebileceği kataloglar ihale günü ve saatinde hazır bulundurulacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü- Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:40 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü- Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.06.03.2018 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ, PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ- PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL ALIMI alımı 4734 …