Anasayfa / GÜNDEM / Gündem / İHALE İLANI İKTİSADİ İŞLETME SOSYAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

İHALE İLANI İKTİSADİ İŞLETME SOSYAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

İHALE İLANI İKTİSADİ İŞLETME SOSYAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜİKTİSADİ İŞLETME SOSYAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası : 2017/6438341 -İdarenina)Adresi : ALİPAŞA MAHALLESİ F.S.M. BULVARI 33 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYAb)Telefon ve faks numarası : 2742236641 – 2742236651c)Elektronik Posta Adres i : ihale@kutahya.be.trç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi (varsa)2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :EKLİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNE GÖRE 23. 200 KİLOGRAM MUHTELİF ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIMI YAPILACAKTIR.  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yerleri :KÜTAHYA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNE VE İSTENİLDİĞİ  TAKDİRDE ÇAMLICA MESİRE ALANINDA BULUNAN  KIR LOKANTASI İLE HİSAR MEVKİİNDE BULUNAN DÖNER  GAZİNOYA TESLİMAT YAPILACAKTIR.c) Teslim tarihi :SÖZLEŞME TARİHİ İLE BERABER İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE  PEYDEY PEY TEKNİK ŞARTNAME VE İDARİ ŞARTNAMEDE  BELİRTİLEN YERLERE 6 SAAT İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.3-İhalenina)Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet  Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYAb)Tarihi ve saati : 04.01.2018 – 10:304. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:İHALEYE KATILACAK ADAY VE İSTEKLİLER GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİNİ İHALE AŞAMASINDA TEKLİF DOSYASI İÇERİSİNDE SUNACAKLARDIR.4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil BelgesiAday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı BelgesiAlım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE ET VE ET ÜRÜNLERİ TEMİNİ İLE ALAKALI İŞLER YAPMIŞ OLMAK BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.12.12.2017 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

“KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin üç kıtadan akademisyenleri ağırlayacağı Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Uluslararası Çalıştayı …