Anasayfa / RESMİ İLANLAR / İhale İlanı KUMAŞ, YAKA VE KOL RİBANASI SATIN ALINACAKTIR

İhale İlanı KUMAŞ, YAKA VE KOL RİBANASI SATIN ALINACAKTIR

İhale İlanı
KUMAŞ, YAKA VE KOL RİBANASI SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ
İŞ YURTLARI KURUMU
2018 YILI PERSONEL İSTİHKAKI OLAN YAZLIK TİŞÖRTLER İÇİN KUMAŞ, YAKA VE KOL RİBANASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/515062
1-İdarenin
a) Adresi :ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ 3. KM KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742250844 – 2742250844
c) Elektronik Posta Adresi :ab39117@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 YAZLIK TİŞÖRT KUMAŞI – 25.000 kg 2
KOL RİBANASI – 1.800 kg 3
YAKA RİBANASI- 2.200 kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :KÜTAHYA E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU KONFEKSİYON
ATÖLYESİ KUMAŞ DEPORLARI
c) Teslim tarihi :Sözleşme akidinden sonraki 20 gün içerisinde ihale konusu
miktarın %15’i sonraki 15 gün içerisinde yine %15’i , sonraki 30 gün içerisinde %30’lik kısmı ve son 30 gün içerisinde kalan % 40’lık kısmı teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ 3. KM MERKEZ KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :10.11.2017 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
-Yetkili satıcı ise; imalatçı firmanın yukarıdaki belirtilen ilgili belge ile birlikte yetkili satıcı olduğuna dair teyit yazısı.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye girecek firma imalatçı ise teknik şartnamede belirtilen ihale konusu kumaşlar için düzenlenmiş Türkak Akreditasyon tarafından akredite edilmiş İso belgesini veya Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29. maddesinini 6. fıkrasında belirtilen “Kalite ve Standartlara ilişkin belgelerin tasdik işlemi” uyarınca tasdik edilmiş Iso belgesini,
İhaleye girecek firma yetkili satıcı ise imalatçının teknik şartnamede belirtilen ihale konusu kumaşlar için düzenlenmiş Türkak Akreditasyon tarafından akredite edilmiş İso belgesini veya Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29. maddesinini 6. fıkrasında belirtilen “Kalite ve Standartlara ilişkin belgelerin tasdik işlemi” uyarınca tasdik edilmiş Iso belgesini sunması gerekir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak , tekstil kumaşları alım ve satımı kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KÜTAHYA E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU MUHASEBE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
19.10.2017 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ, PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ- PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL ALIMI alımı 4734 …