Anasayfa / GÜNDEM / Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

 

Sicil No: 1073

 

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurulu; 13.10.2017 Cuma günü saat 09.00’de Eskişehir Karayolu 8. Km. KÜTAHYA adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu ile www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu ile www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3’ncü Maddesi Tadili, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır  bulundurulacaktır.

 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

 

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

 

 

 

 

2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3’ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
 4. Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKÂLETNAME

 

 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

 

 

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.’nin 13.10.2017 Cuma günü saat 09.00’de Eskişehir Karayolu 8. Km. KÜTAHYA adresinde yapılacak 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

 1. A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1.Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında

 1. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde             talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep      edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri(*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,      
2.       Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,      
3.      Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3’ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

 

     
4.       Kapanış.

 

     

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat
 2. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 4. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 1. B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İstediği Payları Belirtir
 2. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum
 3. a) Tertip ve serisi*:
 4. b) Numarası/Grubu**:
 5. c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

 1. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu*:
 2. e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):…………………………………………………………

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ………………………………….

Adresi:……………………………………………………………………………………………………………

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI                                                                                           

 

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Eski Madde No ve Madde Başlığı Yeni Madde

No ve Madde Başlığı

Eski Şekil Yeni Şekil
Madde 3

İşletme Konusu

Madde 3

İşletme Konusu

a) Porselen, seramik ve camdan, sofra, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev’i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak,

 

b) Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak.

 

c) Halen mer’i ve ileride mer’i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak,ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak,

 

d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtımı suretiyle ticaretini yapmak,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları kurup işletmek,

 

f) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek,

 

g) Şirket yukarıda yazılı işletme konusunun gerçekleşmesini teminen;

 

1) Şirket işletme konusu ile ilgili imalâtın gerektirdiği her nev’i fabrika, tesis, makina, teçhizat, yedek parça, ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder.

 

2) Şirket işletme konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makinaları dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

 

Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü’ndeki bu ve buna benzer işlemleri yapmak.

 

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur.

 

3) Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir.

4) Şirket işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir.

 

5) Şirket işletme konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir.

6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir.

7) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

 

8) Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.

 

 

a) Porselen, seramik ve camdan, sofra, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev’i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak,

 

b) Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak.

 

c) Halen mer’i ve ileride mer’i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak,ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak,

 

 

d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtımı suretiyle ticaretini yapmak, her türlü enerji üretim, işletme, bakımı ve satışı yapmak amacıyla,    şirket kurmak, bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak,

 

e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları kurup işletmek,

 

 

f) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek,

 

g) Şirket yukarıda yazılı işletme konusunun gerçekleşmesini teminen;

 

1) Şirket işletme konusu ile ilgili imalâtın gerektirdiği her nev’i fabrika, tesis, makina, teçhizat, yedek parça, ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder.

 

2) Şirket işletme konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makinaları dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

 

Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü’ndeki bu ve buna benzer işlemleri yapmak.

 

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur.

 

3) Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir.

4) Şirket işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir.

 

 

5) Şirket işletme konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir.

6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir.

7) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

 

8) Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Bu habere de bakabilirsiniz

KUTSO’DA “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU” SEMİNERİ

Üyelerin talepleri doğrultusunda, yıl boyunca farklı konularda düzenlenecek olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası KUTSO …