Anasayfa / EKONOMİ / TAŞINMAZ MAL KİRALAMASI İHALESİ İLANI

TAŞINMAZ MAL KİRALAMASI İHALESİ İLANI

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
TAŞINMAZ MAL KİRALAMASI İHALESİ İLANI

Bulunduğu Taşınmaz Mahallesi Pafta /Ada Kiralanacak Kiralama Yıllık Geçici İhale Gün
Yer No /Parsel Kısım m2 Süresi Tahmini Teminat ve Saati
Bedeli (TL) (TL) Ana Bina Acil 43010105670 Evliya Çelebi Mah 80/12- 60m2-30m2 24 ay 203.979,60TL 41.000,00TL 20/09/2017
Kantini ve Bahçe 627/1131 10:30
Ek Bina Kantin 43010100001 30 Ağustos Mah. 89/1-511/2 75m2 24 Ay 110.160,00TL 22.033,00TL 20/09/2017
11:00
Ftr Ek Hizmet —— DPÜ.Yerleşkesi – 35m2 24 Ay 15.241,80TL 3.050,00TL 20/09/2017
Binası 11:30
Vefa Ek Hizmet —– Vefa Mah. – 15m2 24 Ay 12.900,60TL 2.590,00TL 20/09/2017
Binası 11:45

Yukarıda nitelikleri belirtilen DPÜ.Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma birim tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.madde gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde ( Alipaşa Mah. Abdurrahman Karaa Bulvarı Konak Residance No: 13 Kat: 1/9 43020/Kütahya Kütahya İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Biriminde) bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İÇİN YETERLİLİK KRİTERLERİ
a.Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
b.İhale teklif zarfının yapıştırılan yeri kapalı, imzalı ve kaşeli olacak, zarfın ön yüzünde, isteklinin adı-soyadı ile ticari unvanı, ihaleye yapan idarenin adı, ihalenin adı, ihale tarihi ve saati yazılı olacaktır.
c.İhale komisyonu, ihaleye ait teklif zarflarını açmadan, Usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Usulüne göre hazırlanmayan teklif zarfı olması durumunda zarfı açmadan istekliye iade ederek değerlendirmeye alınmaz.
d.Tebligat için ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacaktır.)
e.Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. kimlik numarası yazılı olacaktır.) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belge,
f.Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk bankası Kütahya Merkez Şubesi (TR160001200952700006000029) IBAN nolu Genel Sekreterliğimiz hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi geçici teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olması gerekir.)
g.İhaleye gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermelidirler.
h.İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, (Halk bankası Kütahya Şubesi TR160001200952700006000029) IBAN nolu Genel Sekreterliğimiz banka hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) İhaleden önce idare yetkilisine vermeleri gerekmektedir.
i.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler kamu kurumlarına ait en az 3 yıl süreli çay ocağı ve kantin hizmeti verdiğine dair sözleşmeyi yada İlgili kurimdan aldıkları belgeyi veya Hali hazırda pastahane işletmesi çalıştırdığına dair faaliyet belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
j.Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı (Sabıka kaydı) olmadığına dair belge(İhale tarihinden Önce olmalıdır.)
k-İsteklilerin ihale yasaklısı olup olmadığı ile ilgili; ihale komisyonu ihale saatinde teklif zarflarını açmadan sorgulama yapacak, yasaklı olan isteklilerin teklif dosyası açılmadan iade edilecektir.
l.Sözleşme imzalama aşamasında, idare yasaklı olup olmadığı sorgusu yapacak, isteklinin yasaklı olması durumunda sözleşme imzalanmayarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
m.İhtilafların çözümünde Yetkili Mahkeme Kütahya Mahkemeleridir.
07/09/2017 -08/09/2017 Dumlupınar Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

“KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin üç kıtadan akademisyenleri ağırlayacağı Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Uluslararası Çalıştayı …