Anasayfa / EKONOMİ / ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI SATIŞI YAPILACAK TAŞITIN LİSTESİ

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI SATIŞI YAPILACAK TAŞITIN LİSTESİ

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI SATIŞI YAPILACAK TAŞITIN LİSTESİ
Sıra No1

PLAKASI43ED 112
(Çekme
Plaka)

Markası FORD

MODEL TRANSİT

Modeli2000

Yakıt   Türü Dizel

Motor NosuXP27078

Şase Nosu SFALXXDJVLXP27078

Tahmini Bedeli(TL)8.655,00TL

Geçici Teminatı (TL)865,50TL

İhalenin
Tarihi Saati06/09/2017 14:30
– 1- DPÜ. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşıtların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince İhale toplantı salonunda satışı yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için istekliler,
GERÇEK KİŞİLER :
a)İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b- Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,
c- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d- Başkası adına vekil olarak kaplanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
e- İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
TÜZEL KİŞİLER:
b-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca b- Şirket adına kaplanların noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri, c- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, d- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir ticaret ve sicil gazetesini komisyona vereceklerdir.
3- Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler ayrıca tahsil edilecektir.
4- İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içerisinde Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği satınalma servisinde görülebilir.
5- İhale ile ilgili Dokumanlar satınalma servisinden 25.00 TL karşılığında temin edilebilir.(Şartname Ücreti Kütahya Defterdarlığının Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezrindeki TR630001000179000010005632 nolu hesabına yatırılacaktır.)
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhaleye iştirak için Nakit geçici teminatlar Kütahya Defterdarlığının Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezrindeki TR630001000179000010005632 nolu hesabına yatırmaları mektup olarak vereceklerin teminat süresi süresiz olacaktır.
8- 2886 Sayılı DİK’ un 6. Maddesinin 2. Bendine göre bu kanun ve diğer kanundaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye giremezler.
9- İstekliler aracı DPÜ.Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde görebilir.
10- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://kutahya.khb.saglik.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.

Bu habere de bakabilirsiniz

“KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin üç kıtadan akademisyenleri ağırlayacağı Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Uluslararası Çalıştayı …