Anasayfa / EKONOMİ / İhale İlanı İLAÇ SATIN ALINACAKT

İhale İlanı İLAÇ SATIN ALINACAKT

İhale İlanı
İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
30 KALEM ANTİNEOPLASTİK İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/370302
1-İdarenin
a)Adresi :Ali Paşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı Konak Residance Kat: 1 Daire : 9 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b)Telefon ve faks numarası :2742236070 – 2742653021
c)Elektronik Posta Adresi :khb43@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı :30 KALEM ANTİNEOPLASTİK İLAÇ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri :DPÜ. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c)Teslim tarihi :1. teslimatlar Sağlık Tesislerinin sipariş yazısına istinaden 1’er (birer) aylık dönemler halinde yapılacaktır, e-mail veya faks ile
bildirimlerden 10 gün içinde teslimatlar yapılacaktır. 2. malzemenin acil olması durumlarında ara siparişler çekilebilecektir. 3.Siparişler, Kurum tarafından faks, e-posta yada posta yolu ile bildirilecek ve
bildirim tarihinden itibaren en geç 10(on) takvim günü içerisinde 3 nüshalı fatura beraberinde teslim edilecektir. Ürünler faturasız teslim alınmayacak, fatura ve irsaliye uyumlu olacaktır. Teslim edilen
ürünlerin seri numaraları ve hangi seriden kaç adet teslim edildiği
bilgileri ve ihale bilgileri irsaliye/fatura üzerinde bulunacaktır.
Faturalar teslimatı yapanlarca elden hastane eczane sorumlularına teslim edilecektir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacak ve kabul edilmeyecektir. Teslimat,muayene komisyonu üyelerine yapılacaktır(Acil ihtiyaç durumları hariç).Komisyonca
yapılan muayenede ürünün bir kısmının yada tamamının hasarlı
olduğunun tespiti halinde düzenlenen tutanakla birlikte firmaya faks ile bildirim yapılacak, bildirimden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde yüklenici firma kusurlu ürünü tamamlayacaktır. Yasal süre içerisinde tamamlanmayan idarece emanete alınmış ürünler iade edilecektir. Aksi hallerde doğacak sorumluluk satıcı firmaya aittir. 4.Yüklenici
tarafından kargo ile ürünlerin gönderilmesi halinde ; -Kargo ürünleri ilgili birime , kargo görevlisi tarafından teslim edilir.Hastanenin her hangi/başka birimine yapılacak teslimatlar kabul edilmemiş sayılır. – Yüklenici kabul için bir görevli bulundurmaz ise idare tarafından res’en ve tek taraflı yapılacak kabul işlemlerini yüklenici kabul etmiş sayılır. -Teslimatta ve kabul sırasında üründen veya gönderimden kaynaklı hatalı , bozuk vb. ürünler tutanakla tespit edilir.Durum yükleniciye
bildirilir ve karşı ödemeli olarak kargo vs. ile iade edilir ve 3 iş günü içerisinde sağlam ürünü teslim etmek zorundadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Ali Paşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı Konak Residance
Kat: 1 Daire : 9 43100 MERKEZ – KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :21.08.2017-14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler ve teklif ettikleri ürün / ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıtlı ve tıbbi cihazlar / ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi aranacaktır. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, TİTUBB’da ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına sunacaklardır. Söz konusu genelge gereği TITUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TITUBB kaydı bulunması gerekmediğine dair üretici firma tarafından onaylı belge Komisyona verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKTERLİĞİ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
31.07.2017 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

“KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin üç kıtadan akademisyenleri ağırlayacağı Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Uluslararası Çalıştayı …