Anasayfa / EKONOMİ / İLAN KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:

İLAN KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:

1-Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
2-İhaleye 22/06/2017 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İLİ İLÇESİ           YERİ                     CİNSİ                     MUHAMMEN   BEDELİ   (AYLIK)               GEÇİCİ TEMİNATI      ŞARTNAME BEDELİ        İHALE GÜN   VE SAATİ
Kütahya Merkez  Balıklı Mah.        Doğlar Konağı      1.625,00 TL +KDV                                              1.000,00 TL                       50,00 TL                        22/06/2017-  14:00
3-İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a)Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b)Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası.
c)Bu ihaleye katılacak olanların Şirket olması halinde noter tasdikli imza sirkülerine veya başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameleri,
d)Girilecek ihale işi adına hitaben şartname bedeli(nakit) ve geçici teminat(Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) bedellerinin, İl Özel idaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına yatırılarak alınan banka dekontu.
e)Kamu yararına çalışan dernek olduğunu gösterir belgeyi ihale dosyasında bulundurmaları gerekmektedir.
4-İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 22/06/2017 Perşembe günü saat 13:55’e kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
5-Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
6-İhaleye yalnız kamu yararına çalışan dernekler katılabilir.
7-İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.
8-Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İlan Olunur.
12.06.2017 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

BAYRAMDA ŞEHİTLER UNUTULMADI

Kütahya Protokolü, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Kütahya Hava Şehitliği ile Polis Şehitliğini ziyaret etti.    …