Anasayfa / RESMİ İLANLAR / ihale ilanı 120 kalem diş sarf malzeme alımı

ihale ilanı 120 kalem diş sarf malzeme alımı

120 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/131598
1-İdarenin
a) Adresi :CUMHURİYET MAHALLESİ HAYMANA CAD. NO:26 43020
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742233125 – 2742233371
c) Elektronik Posta Adresi :kutahyadsm.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :120 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
c) Teslim tarihi :1. teslimatlar ilgili sağlık tesislerinin sipariş yazısına istinaden 2 (iki) şer aylık dönemler halinde yapılacaktır. Teslim edilen malzemelerin muayene işlemi tamamlandıktan sonra faturalandırılacak olup,
faturalarda barkot numarası, seri numarası, lot numarası ve ürün etiket adının belirtilmesi gerekmektedir. 2. malzemenin acil olması, öngörülemeyen nedenlerden dolayı teslimat döneminden önce stokta kalmaması vb. durumlarda ara siparişler çekilebilecektir. 3. siparişler yazılı olarak bildirilecek, tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde teslimat gerçekleştirilecektir. 4. yüklenici, teslimatları
gerçekleştirilirken teslimat gün ve saatlerinin, mesai bitimine denk gelmemesi, hafta sonlarına denk gelmemesine özen gösterecektir. Aksi durumda sorumlu yüklenicidir. 5- Malzemeler depo
sorumlularının gösterdiği yere teslim edilecektir. Malzemeleri
depolama, istifleme vb. işler yüklenici firma tarafından
gerçekleştirilecek olup, yüklenici bundan sorumludur. 6. yukarıda maddeler halinde belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde
sözleşmede belirtilen cezai işlem uygulanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ CUMHURİYET
MAHALLESİ HAYMEANA CADDESİ NO:26
b) Tarihi ve saati :18.04.2017 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
. İhalede teklif edilen malzemelerin güncel TİTUBB ile SUT eşleştirme tanımı yapılması zorunlu olup, bu tanımlama ihale tarihi veya daha önceki bir tarih itibariyle olması gerekmektedir.
İstekliler ihale tarihi itibariyle, firmaların ve teklif etmiş oldukları ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu, Üretici ve ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş oldukları ürünün TİTUBB kaydı ile birlikte bu ürünün/cihazın üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB’na kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici ve ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak suretiyle belgelendireceklerdir.
İlgili yönetmeliklere göre TİTUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TİTUBB kaydı bulunması gerekmediğine dair yazılı beyanı teklif ekinde ihale dosyasında sunulacaktır.
Yerli malı teklif eden istekliler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayınlanan Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri listesinde bulunan ürünler için ilgili kurumca düzenlenen teşvik edici belge sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a. İstekliler malzemelere ilişkin teknik şartnameye uygunluk beyenı vereceklerdir. bütün kalemlere uyuyoruz. taahhüt ediyoruz vb. belgeler kabul edilmeyecek birebir teknik şartnameye uygunluk belgesi verilecektir.
b. istekliler her bir kalem için numune vereceklerdir. verilecek numunelerin üzerinde, ihale sıra no, istekli adı bilgisi yazılı olacaktır.
c. ihale için verilecek numuneler; değerlendirme numunesi ve şahit numune olarak teklif ettikleri her bir kalem için; değerlendirme numunesi verilecek, üzerinde 1. Maddede istenilen bilgilerin yanı sıra DEĞERLENDİRME NUMUNESİ yazılı olacak, 2 nüsha numune teslim tutanağı düzenlenerek satınalma personeline teslim edilecektir.
ç. teklif edilen kalem/kalemler, istekli üzerinde kalmadığı takdirde kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde kullanılmamış ise Değerlendirme Numunelerini ve ŞAHİT NUMUNELERİ (şahit numuneler değerlendirilmede kullanılmayacaktır) üst yazı ile talep edecektir. numuneleri belirtilen süre zarfında istemeyen isteklilerin numuneleri sağlık tesislerinde kullanılacak, istekli herhangi bir hak talep edemeyecektir.
d. teklif edilen kalem/kalemler, istekli üzerinde kaldığı takdirde ŞAHİT NUMUNELER teslim edilmeyecek ve talep edilen hastanelere tarafımızca gönderilecektir. EN SON MAL TESLİMİNDE, BU ŞAHİT NUMUNE YERİNE MAL TESLİM edilmeyecektir.
yukarıda belirtildiği şekliyle eksik teslim edilen numuneler için isteklinin o kaleme ait teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kuruluşlarına veya sağlık hizmeti sunan özel sağlık işletmelerine tıbbi sarf malzeme satışı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI KÜTAHYA ŞUBESİ TR 96 0001 2009 5270 0006 0000 44 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
28.03.2017 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ, PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜNLERİ- PORSELEN TABAK VE KAŞIK ÇATAL ALIMI alımı 4734 …