Anasayfa / GÜNDEM / Gündem / İhale İlanı KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERDE TEKNİK DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

İhale İlanı KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERDE TEKNİK DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

İhale İlanı
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
BİRİMLERDE TEKNİK DENETİM VE KONTROL
FAALİYETLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Teknik Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri İnşaat Mühendisliği Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/77624
1-İdarenin
a) Adresi :İSTİKLAL MAHALLESİ NAFİA CADDESİ 275 43043
ÇAMLICA YOL AYRIMI KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742313340 – 2742313351
c) Elektronik Posta Adresi :kutahyaobm8@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Ay süre ile Teknik Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri için
İnşaat Mühendisliği Danışmanlık Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşletme Müdürlükleri sorumluluk alanlarındaki her türlü inşaat işleri
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.04.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme
Müdürlüğü İstiklal Mah.Lala Hüseyin Paşa Cad.No:275 –
43040 / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :02.03.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
a) 27.01.2005 Tarih ve 25981 Sayılı R.G yayınlanan Yönetmeliğe İstinaden İhaleye girecek Olan Gerçek yada Tüzel Kişinin Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmeti Verebilmesi için İş Yerini İnşaat Mühendisleri Odasına Tescil ettirerek Aldığı Belge (İTB) Belgesi
b) Sim (Serbest İnşaat Mühendisliği) Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
23.02.2017 Kütahya Ekspres Gazetesi

Bu habere de bakabilirsiniz

KUTSO’DA “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU” SEMİNERİ

Üyelerin talepleri doğrultusunda, yıl boyunca farklı konularda düzenlenecek olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası KUTSO …